March 22, 2018 03:52 PM
zikirlər

Rəcəb ayında deyilən zikirlər

Bu ayda deyilən zikirlər

عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ...

Oxunuşu:
Əzuməz zənbu min əbdik, fəl yəhsunil əfvu min indik

Azəri mətin:
Əllamə Məclisi “Zadul-məad”da Əlinin(ə) peyğəmbərdən belə nəql elədiyini yazır:- “Hər kim bu üç ayın (Rəcəb, Şəban, Ramazan) gecəsində, ya gündüzündə “Həmd”i, “Ayətəl-kürsin”i, “Kafirun” surəsini, ”Fələq” surəsini, “Nas” surəsini bir dəfə oxuya, “Subhanəllahi vəl həmdu lillahi vəla ilahə illəllahu vəllahu əkbəru və la həvla və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim” zikrini üç dəfə, üç dəfə salavat çevirə, üç dəfə “Əllahumməğfir lil mu`mininə vəl mu`minat” və dörd yüz dəfə “Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh” -deyə Allah taala onun günahlarını yağış damcıları, ağacların yarpaqları və dənizlərin dibi qədər olsa belə bağışlayar... Məclisi başqa yerdə buyurur ki, hədislərdə bu ayın hər gecəsində min dəfə “La ilahə illəllah” demək gəlmişdir. Bil və agah ol ki, bu ayın ilk cüməsinə “Leylətur-rəğaib” deyirlər. Peyğəmbərdən onun haqqında çoxlu savabı olan əməllər nəql olunmuşdur. İbni Tavus “İqbal”da, Əllamə “İcazətu Bəni Zöhrə”də nəql ediblər, o cümlədən, fəzilətlərin biri də çoxlu günahların bağışlanmasına səbəb olur. Əməllərdən ən əsası namazdır ki, qəbir evinin birinci gecəsi Allah onun savabını ona yollayar. Namaz da gözəl sima, açıq-aydın üz, şirin dillə ona deyər:- “Ey mənim dostum, sənin bütün əzab-əziyyətdən xilas olmağını sənə müjdə verirəm.” O, deyir:- “Sən kimsən? Allaha and olsun ki, mən sənin simandan gözəl sima, sənin dilindən şirin dil, sənin iyindən ətirli iy görməmişəm.” Namaz deyir:- “Mən sənin filan il, ay, gecə qıldığın namazam. Gəlmişəm sənin haqqını verim, səni tənhalıqdan və vəhşətdən çıxardım. Qiyamət günü Sur üfürülən zaman mən sənin üstündə gölgən olacağam. Sevin, xeyir-bərəkət səndən heç vaxt azalmayacaq.” Namaz belədir; ayın ilk cümə axşamın oruc tutursan, elə həmin axşam məğrib və işa namazları arasında on iki (iki-iki) rükət, hər rükətində “Həmd”dən sonra üç dəfə “Qədr”surəsi, on iki dəfə “İxlas” surəsi ilə, namazı qurtardıqdan sonra yetmiş dəfə: “Əllahummə səlli Muhəmmədinin nəbiyyil ummiyi və əla alih” -deyirsən. Sonra səcdəyə gedib yetmiş dəfə “Subbuhun Quddus, Rəbbul məlaikəti vər ruh”, sonra başını səcdədən qaldırıb yetmiş dəfə “Rəbbiğfir vərhəm və təcavəz əmma tə`ləmu innəkə əntəl əliyyul ə`zəm”, sonra yenə səcdəyə gedib yetmiş dəfə “Subbuhun Quddus, Rəbbul məlaikəti vər ruh.” Sonra öz hacətlərini istə, inşallah tezliklə rəva olar. Bil ki, bu ayda İmam Rzanın(ə) ziyarəti müstəhəbdir, xüsusi ilə, necə ki, ümrənin bu ayda fəziləti var. Hədisdə savabda həcdən sonra gəldiyi deyilir. Hədisdə deyilir ki, Həzrət İmam Zeynulabidin(ə) Rəcəb ayında ümrədə idi, gecə-gündüz Kəbə yaxınlığında namaz qılırdı. Həmişə də səcdədə idi və səcdədə bu zikir həzrətdən eşidilirdi:

(İlahi,) Sənin bəndəndən baş verən günah böyük olsa da, Sənin tərəfindən olan əfv daha bəyəniləndir
 

Paylaş:
TEQLƏR :

  Şərh yazın

  Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  Fill in the blank.

  əxlaq

  İslam

  İslam təhsili

  Ziyaos-salehin site

  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

  Mənəvi şeirlər

  Mənəvi Dərslik

  kliplər

  Şəkillər

  Kitabxana

  Şiələr

  İslam dini

  Dini hökmlər

  Fiqh və şəri hökmlər

  Mənəviyyat

  əxlaq

  İslam

  İslam təhsili

  Ziyaos-salehin site

  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

  Mənəvi şeirlər

  Mənəvi Dərslik

  kliplər

  Şəkillər

  Kitabxana

  əxlaq

  İslam

  İslam təhsili

  Ziyaos-salehin site

  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar

  Mənəvi şeirlər

  Mənəvi Dərslik

  kliplər

  Şəkillər

  Kitabxana

  əxlaq
  İslam
  İslam təhsili
  Ziyaos-salehin site
  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar
  Mənəvi şeirlər
  Mənəvi Dərslik
  kliplər
  Şəkillər
  Kitabxana
  əxlaq
  İslam
  İslam təhsili
  Ziyaos-salehin site
  Tövsiyələr və Mənəvi təlimatlar
  Mənəvi şeirlər
  Mənəvi Dərslik
  kliplər
  Şəkillər
  Kitabxana